ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Harmonogram zajęć 2022/2023

Opiekunowie 2022/2023

 • Studia stacjonarne
  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
  Studia I stopnia
  IDr Marta Kubackatel. 61829 6246marta.kubacka@amu.edu.pl
  IIDr inż. Witold Piniarskitel. 61829 6319witold.piniarski@amu.edu.pl
  IIIDr hab. Sylwia Bródkatel. 61829 6240brodka@amu.edu.pl
  Studia II stopnia
  IDr hab. Sylwia Bródkatel. 61829 6240brodka@amu.edu.pl
  IIProf. UAM dr hab. inż.  Cezary  Kaźmierowskitel. 61829 6233cezark@amu.edu.pl

Program studiów 2022/2023

Efekty uczenia się

Sylabusy

Ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe

 • II rok, studia I stopnia (licencjackie)
  Nazwa przedmiotu wg programu studiówSYMBOL RokLiczba gr ćwiczeniowych Liczba godzin na 1 grupęliczba godzin razem Jaka czesc grupy na 1 zajeciaimię i nazwiskoTerminMiejsceKoszty (noclegi, wejścia)
  Ćwiczenia terenowe  - Techniki kartowania terenowego (5 dni po 8 godz.) ZS_dlI_DL140200,5Kubiak Jarosław 5-7.09.2022WNGiGbrak
  Ćwiczenia terenowe  - Techniki kartowania terenowego (5 dni po 8 godz.) ZS_dlI_DL140200,5Piniarski Witold 7-9.09.2022WNGiGbrak kosztów
  Ćwiczenia terenowe  - Analiza środowiska (6 dni po 8 godz.) ZS_dlI_DL148160,33Szczucińska Anna 11 i 13.06.2022Poznań, Cybina, WNGiGbrak kosztów
  Ćwiczenia terenowe  - Analiza środowiska (6 dni po 8 godz.) ZS_dlI_DL148160,33Kaźmierowski Cezary 10-11.06.2022Poznań, campus UAMbrak kosztów
  Ćwiczenia terenowe  - Analiza środowiska (6 dni po 8 godz.) ZS_dlI_DL148160,33Czernecki Bartosz 11 i 13.06.2022Poznań, Cybina, WNGiGbrak kosztów
  Ćwiczenia terenowe regionalne - Człowiek - środowisko (5 dni po 8 godz.) ZS_dlII_DL140200,5Macias Andrzej 13-19.06.2022Polska północno-wschodnia480 PLN/osobę
  Ćwiczenia terenowe regionalne - Człowiek - środowisko (5 dni po 8 godz.) ZS_dlII_DL140200,5Bródka Sylwia 13-19.06.2022Polska północno-wschodnia480 PLN/osobę
  Ćwiczenia terenowe specjalnościowe zagraniczne - Transgraniczne zarządzanie środowiskiem (6 dni po 8 godz.)ZS_duI_DU148240,5Piniarski Witold 12-17.09.2022Polska SW360 PLN noclegi 
  Ćwiczenia terenowe specjalnościowe zagraniczne - Transgraniczne zarządzanie środowiskiem (6 dni po 8 godz.)ZS_duI_DU148240,5Kubacka Marta 12-17.09.2022Polska SW360 PLN noclegi 
  Opróbowanie bio-hydro-gleboweZSII DL114040Lewińska Karolina, Okońska Monika 5-7.05.; 9.06; 21.06Poznańbrak kosztów

Egzaminy i prace dyplomowe

 • Zagadnienia na egzamin

  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

  I STOPNIA

  II STOPNIA

 • Proponowani Promotorzy i propozycje prac dyplomowych

  Promotorzy prac licencjackich na kierunku Zarządzanie środowiskiem

  1. Dr Jakub Ceglarek

   − Zmiany użytkowania ziemi na wybranym obszarze, tereny zieleni w miastach oraz zmiany ich powierzchni na podstawie wieloletniej analizy danych satelitarnych.

   − Zastosowanie danych teledetekcyjnych w opracowaniu tematycznych map środowiskowych.

   − Wieloletnia analiza danych satelitarnych jako narzędzie oceny wpływu na środowisko na przykładzie wybranego obiektu przemysłowego.

   − Wykorzystanie zdjęć termalnych BSP do oceny stanu roślin, ocena czasowej  zmienności i kondycji roślin wybranego obszaru na podstawie danych teledetekcyjnych.

   − Porównanie zgodności wydzieleń i klas podatności na susze ze zmiennością teledetekcyjnych wskaźników suszowych.

  2. Dr Sławomir Królewicz

   -

  3. Dr Marta Kubacka

   − Ocena efektywności zarządzania środowiskiem na obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo w skali lokalnej, regionalnej i krajowej.

   − Wykorzystanie metryk krajobrazowych jako narzędzia do oceny struktury funkcjonalno-przestrzennej środowiska.

   − Wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej jako narzędzia wspomagającego system podejmowania decyzji w zarządzaniu środowiskiem.

  4. Dr Monika Okońska

   − Gospodarka wodno-ściekowa w wybranej gminie.

   − Stan i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym.

   − Warunki odpływu rzeki w profilu jako element rozpoznania zagrożenia powodziowego.

   − Warunki eksploatacji i ochrony ujęcia wody w wybranej gminie.

   − Wpływ antropopresji na stany wód powierzchniowych lub podziemnych w wybranej zlewni z uwzględnieniem zmiany chemizmu wód i oceny skali zagrożeń.

  5. Dr inż. Witold Piniarski

   − Analiza antropogenicznych przekształceń krajobrazu w różnych skalach przestrzennych z wykorzystaniem archiwalnych materiałów teledetekcyjnych i kartograficznych.

   − Badania struktury przestrzennej krajobrazu oraz ich zastosowanie w zarządzaniu środowiskiem na przykładzie wybranych jednostek terytorialnych.

   − Ocena potencjału wykorzystania narzędzi GIS w ochronie środowiska na przykładzie obszarów cennych przyrodniczo.

  6. Dr Filip Wolny

   − Ocena zmienności parametrów związanych z gospodarką wodno-ściekową (np. pobór wody na potrzeby komunalne/ przemysłowe, stopień zwodociągowania/ skanalizowania, odsetek ścieków oczyszczonych...) na wybranym obszarze w kontekście zarządzania środowiskiem.

  7. Dr Iwona Zwierzchowska
  8. − Zielona infrastruktura miast.

   − Ekologiczne zasady gospodarowania przestrzenią oraz rozwiązania oparte na przyrodzie w miastach.

   − Świadczenia ekosystemów w miastach


  Promotorzy prac magisterskich na kierunku Zarządzanie środowiskiem

  1. Dr hab. Sylwia Bródka

   − Adaptacyjne zarządzenie środowiskiem - odporność środowiska oraz jego dostosowanie do zmian i zagrożeń o naturalnym lub antropogenicznym charakterze.

   − Ochrona krajobrazu oraz jej znaczenie w rozwoju przestrzennym – polityka krajobrazowa gmin i województw.

   − Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska - ujęcie sektorowe np.: turystyka i rekreacja, rolnictwo, leśnictwo, działalność inwestycyjna.

   − Konflikty ekologiczne oraz prognozowanie wpływu na środowisko dla przedsięwzięć i dokumentów strategicznych.

   − Społeczne aspekty zarządzania środowiskiem – świadomość ekologiczna i partycypacja społeczna w ochronie zasobów przyrodniczych.

  2. Prof. UAM dr hab. Katarzyna Fagiewicz

   − Obszary zdegradowane jako przedmiot zarządzania środowiskiem.

   − Funkcjonowanie obszarów pogórniczych i poprzemysłowych w systemie społeczno-ekologicznym miast.

   − Świadczenia ekosystemów zdegradowanych.

   − Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w kontekście: zwiększania bioróżnorodności, poprawy jakości życia mieszkańców miast, dostarczania świadczeń ekosystemowych, wspierania adaptacji do zmian klimatu, planowania i kształtowania działań rewitalizacyjnych na przesłankach ekologicznych.

  3. Prof. UAM dr hab. inż. Cezary Kaźmierowski

   -

  4. Prof. UAM dr hab. inż. Karolina Lewińska

   − Czynniki warunkujące rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku glebowym.

   − Szybkie mikrobiotesty jako narzędzie do oceny toksyczności gleb zanieczyszczonych różnymi substancjami.

  5. Prof. UAM dr hab. Damian Łowicki

   − Zmiany użytkowania ziemi na terenach miejskich i podmiejskich, ich przyczyny i skutki – badania z zastosowaniem technik GIS.

   − Mitygacja i adaptacja do zmian klimatu na terenach miejskich – rola planów adaptacji oraz planów gospodarki niskoemisyjnej.

   − Rola zielonej infrastruktury w zmniejszaniu stężenia pyłu zawieszonego w miastach.

   − Metody ilościowe w badaniach krajobrazowo-ekologicznych, usługi ekosystemowe rozpatrywane na poziomie krajobrazowym.

   − Bioróżnorodność i jej mierniki na poziomie lokalnym i regionalnym.

  6. Prof. dr hab. Andrzej Macias

   − Funkcjonowanie lokalnego systemu gospodarki odpadami w wybranej gminie z uwzględnieniem opinii społecznej.

   − Ocena stanu/jakości środowiska przyrodniczego w skali lokalnej oraz wpływu wybranych inwestycji na środowisko przyrodnicze.

   − Analiza zmian pokrycia terenu na wybranym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem  powierzchni leśnych (okres od 1830 roku do współczesności).

   − Ochrona  krajobrazu z uwzględnieniem opinii społecznej.

   − Funkcjonowanie lokalnego/regionalnego systemu obszarów chronionych.

   − Ocena uwarunkowań rozwoju energetyki odnawialnej w wybranej gminie.

  7. Prof. dr hab. inż. Marek Marciniak

   -

  8. Prof. UAM dr hab. Iwona Markuszewska

   - Planowanie i zarządzanie krajobrazami otwartymi.
   - Metody jakościowe w zarządzaniu krajobrazem.
   - Zastosowanie teledetekcji w zarządzaniu rolniczą przestrzenią produkcyjną.

  9. Prof. UAM dr hab. inż. Jan Piekarczyk

   -

  10. Prof. UAM dr hab. Małgorzata Stępniewska

   − Identyfikacja i ocena usług ekosystemowych jako przesłanka rozstrzygania dylematów związanych z zarządzaniem środowiskiem.

   − Problemy zarządzania emisjami do środowiska w skali lokalnej i regionalnej.

  11. Prof. UAM dr hab. Anna Maria Szczucińska

  -

 • Strony tytułowe prac dyplomowych