Egzaminy i prace dyplomowe

Zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowychArchiwum Prac Dyplomowych


Procedura dyplomowania

Lp.

Czynność

Odpowiedzialny

1.

Przygotowanie pracy dyplomowej i uzyskanie akceptacji promotora

Student

2.

Przekazanie do BOS (osoby odpowiedzialnej za dany kierunek studiów) oraz promotorowi pracy wniosku o egzamin dyplomowy

WNIOSEK

Student

3.

Wprowadzenie do USOS danych dotyczących pracy dyplomowej

Biuro Obsługi Studentów

4.

Wypełnienie i przekazanie Dziekanowi wniosku o egzamin dyplomowy (uzupełnienie wniosku przesłanego przez studenta)*

Promotor

5.

Wypełnienie i przekazanie do BOS wniosku o egzamin dyplomowy (uzupełnienie wniosku przesłanego przez promotora)*

Dziekan

6.

Wprowadzenie do USOS składu komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy*

Biuro Obsługi Studentów

7.

Wprowadzenie do APD danych dotyczących pracy dyplomowej

Student

8.

Zatwierdzenie w APD oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej

Student

9.

Złożenie w APD wersji elektronicznej pracy dyplomowej

Student

10.

Sprawdzenie pracy dyplomowej w APD

Promotor

11.

Zlecenie weryfikacji pracy dyplomowej w JSA

Promotor

12.

Zaakceptowanie raportu z badania pracy dyplomowej w JSA

Promotor

13.

Zatwierdzenie oświadczenia o zapoznaniu się z raportem oraz, że praca dyplomowa spełnia warunki wymagane w postępowaniu o uzyskanie tytułu zawodowego

Promotor

14.

Przekazanie w APD pracy dyplomowej do wpisania recenzji

Promotor

15.

Wpisanie recenzji pracy dyplomowej

Promotor

i Recenzent

16.

Poinformowanie przewodniczącego komisji o terminie egzaminu dyplomowego

Biuro Obsługi Studentów

17.

Utworzenie w kalendarzu w Teamsach wydarzenia związanego z egzaminem dyplomowym – wyłącznie w przypadku egzaminu w trybie zdalnym

Przewodniczący

18.

Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego oraz przygotowanie protokołu w formie elektronicznej

Przewodniczący

19.

Włączenie do teczki akt osobowych studenta:
- protokołu egzaminu dyplomowego,
- recenzji pracy dyplomowej,
- Karty Pracy Dyplomowej,
będących wydrukami z USOS.

Biuro Obsługi Studentów

20.

Wystawienie dyplomu

Sekcja Spraw Studenckich

21.

Wystawienie suplementu do dyplomu

Biuro Obsługi Studentów

* Wprowadzenie składu komisji może odbyć się w dalszej kolejności, jednak nie później niż dzień przed egzaminem dyplomowym