Certyfikat Doskonałości Kształcenia dla kierunku GEOGRAFIA 2023

Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Doskonały kierunek - geografia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademicki.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że wyżej wymieniony kierunek studiów otrzymały pozytywną ocenę programową na 6 lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Wnioski w sprawie przyznania certyfikatów złożyli przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, kierując się rekomendacją zawartą w opinii zespołu.