GEOHAZARDS AND CLIMATE CHANGE

STUDIA MAGISTERSKIE 4-semestralne

w trybie STACJONARNYM

 • Informacje w języku polskim

  Charakterystyka kierunku

  Kierunek GEOHAZARDS AND CLIMATE CHANGE (II stopień, studia ogólnoakademickie, Dyscyplina Nauk o Ziemi i Środowisku) prowadzony przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (WNGiG), ma kształcić Studentów w zakresie wiedzy dotyczącej zmian klimatu i geozagrożeń oraz wykształcać umiejętności identyfikacji zagrożeń środowiskowych, głównie tych związanych ze wspomnianą zmianą klimatu. Ponadto opisywany kierunek ma wyposażać Studentów w narzędzia do strategicznego planowania środków zaradczych, łagodzenia i adaptacji do zmian środowiskowych zarówno na poziomie środowiska przyrodniczego, jak i procesów społecznych.

  Kursy zaproponowane w toku studiów są efektem międzynarodowych doświadczeń kadry naukowo-dydaktycznej tworzącej opisywany kierunek. W programie znajdują się zajęcia w unikalnym formacie, łączącym nie tylko teoretyczny i praktyczny, ale również popularyzatorski komponent pracy badawczej. Absolwent opisywanego kierunku będzie gotowy do działalności w ośrodkach administracyjnych i samorządowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach edukacyjnych oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Ponadto, wyposażony we wszechstronny aparat badawczy, będzie przygotowany do kontynuowanie kariery naukowej.

  Koncepcja kształcenia

  Studia na kierunku Geohazards and Climate Change stanowią atrakcyjne uzupełnienie oferty dydaktycznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (WNGiG) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) rozszerzając ją o anglojęzyczny kierunek kształcący Studentów w zakresie rozwiązywania problemów i sprostania wyzwaniom współczesnego świata, zmagającego się z postępującą zmianą klimatu oraz szeregiem zagrożeń naturalnych. Opisywany kierunek ma stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów posiadających: 1) pogłębioną wiedzę na temat zagrożeń środowiskowych i zmian klimatycznych, 2) praktyczne umiejętności identyfikacji zagrożeń związanych ze środowiskiem naturalnym i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom na różnych poziomach (globalnym, regionalnym i lokalnym), oraz 3) szerokie kompetencje społeczne w zakresie współpracy w zespołach planowania kryzysowego oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Zdobyte doświadczenie pozwoli Absolwentom kierunku Geohazards and Climate Change skutecznie przełożyć wiedzę i umiejętności na rozwiązywanie realnych problemów.

  Cele kształcenia

  Celem studiów jest zapoznanie Studentów z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą zmiany klimatu, geozagrożeniami pojawiającymi się w związku postępującymi zmianami środowiskowymi oraz sposobami zapobiegania, łagodzenia i adaptacji, zarówno na płaszczyźnie środowiskowej, jak i społecznej. Będą to studia prowadzone przez pracowników Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (WNGiG) przy wykorzystaniu ich wiedzy i doświadczenia zdobytych podczas wieloletnich badań oraz bieżących projektów naukowych dotyczących zmiany klimatu i geozagrożeń.

  Szczególny nacisk położony zostanie na zintegrowane, teoretyczno-praktyczne podejście i wykształcanie u Studentów umiejętności korzystania z wiedzy zdobytej podczas studiów w późniejszej karierze zawodowej. U podstaw tego podejścia leży przekonanie, że jedynie wyposażony w praktyczne umiejętności Absolwent potrafi wykorzystać skutecznie swoje kwalifikacje w życiu zawodowym. Przedmioty ujęte w ofercie kierunku bazują nie tylko na wieloletnim dorobku naukowym pracowników WNGiG, ale również na doświadczeniach i wiedzy wyniesionych z najnowszych projektów badawczych z zakresu klimatologii i meteorologii, geozagrożeń, geologii, hydrogeologii, teledetekcji, zarządzania środowiskiem i geografii człowieka.

  Nowy kierunek umożliwi kształcenie Studentów w obszarze zrozumienia postępującej zmiany klimatu i jej konsekwencji, geozagrożeń związanych ze zmieniającymi się warunkami środowiskowymi oraz sposobów i strategii zapobiegania i adaptacji. Jednym z ważnych elementów programu jest wykształcanie wrażliwości na procesy społeczne, w szczególności konflikty człowiek-środowisko, które są pochodną zmieniających się warunków klimatycznych, a co za tym idzie poszukiwania ich praktycznych rozwiązań. Studia kończą się pracą dyplomową w języku angielskim oraz egzaminem magisterskim.

  Opis realizacji programu

  Student podczas cyklu studiów zapozna się z najświeższymi osiągnięciami nauki z zakresu klimatologii i geozagrożeń oraz ich konsekwencjami. Pozna również teoretyczne i praktyczne podstawy dyscyplin jak np. geomorfologia, sedymentologia, geologia, klimatologia, geografia człowieka, teledetekcja, gleboznawstwo, hydrogeologia. Podczas rozbudowanych zajęć terenowych i laboratoryjnych, prowadzonych w systemie projektowym, Studenci zapoznają się z praktycznym warsztatem badań nad klimatem i geozagrożeniami. Ponadto będą mieli okazję poznania zasad realizacji projektów od etapu planowania, poprzez przegląd literatury, badania studyjne, terenowe po etap opracowywania wyników i sporządzania raportów. W ramach przedmiotów do wyboru proponowane są wykłady, najczęściej monograficzne, oparte o studium przypadków (case study).

SECOND DEGREE STUDIES, FOUR SEMESTERS

in STATIONARY mode

 • Information in English

  Major characteristics

  The aim of the course Geohazards and Climate Change (II level, general academic, Earth and Environmental Sciences discipline) taught at the Faculty of Geographical and Geological Sciences (FGGS) Adam Mickiewicz University (AMU) is to educate students in the field of knowledge of climate change and geohazards and to develop skills in identification of environmental hazards, in particularly those associated with changing climate. The objective of the course is to equip Students in tools for strategic planning of mitigation and adaptation for environmental changes, both at the level of the natural environment and social processes. The courses within the Geohazards and Climate Change are the effect of international experience of the researchers responsible for the programme of the study. The alumni of the proposed master degree course will be prepared to work within administrative and local governmental offices, non-governmental organizations, private enterprises, businesses and will be prepared to continue the academic career.

  Education concept

  Master degree course Geohazards and Climate Change is an attractive complementation of teaching curriculum of Adam Mickiewicz University (AMU). It is an English-taught course centred on the problems and challenges of the modern world struggling with climate change and variety of natural hazards caused by unstable environmental conditions. The course taught at the Faculty of Geographical and Geological Sciences (FGGS) meets the demand of the employment market, preparing the graduates who: 1) have the most up to date knowledge on the geohazards and climate change; 2) possess practical skills in identification of natural hazards and counteracting the negative consequences on various levels, from global, through regional to local and 3) wide variety of competences for cooperation in emergency planning and crisis management teams. The experience gained during the course will allow the graduate of Geohazards and Climate Change to efficiently use their knowledge and abilities in real  world challenges in the world of changing climate, environment and intensified geohazards.

  Learning objectives

  The aim of the course is to introduce students to the field of theoretical knowledge on the climate change and geohazards associated with changing environment and practical skills of counteracting, mitigation and adaptation on the level of environmental and social processes. The course taught at the Faculty of Geographical and Geological Sciences (FGGS) will be based on and will profit from the longstanding research and the most up-to-date research projects in the field of climate change and geohazards. The particular attention will be paid on the integrated, holistic approach to develop theoretical and practical abilities which will be used by graduates in the future work and carrier. The approach is based on the principle that only the graduate equipped with practical skills is able to face the challenges of the work in service to the world in times of climate change and multiplying natural hazards.

  The modules taught during the course are based on longstanding tradition of research and experience as well as the newest outcome of the research project in the fields of climatology and meteorology, geohazards, geology, geohydrology, remote sensing, environmental management and human geography. The new course will allow to educate graduates in the understanding of the changing climate and its consequences, geohazards associated with changing environmental conditions and strategy for counteracting, mitigation and adaptation for the changing conditions. One of the main elements of the curriculum is to develop awareness and sensitivity of the graduates to social processes disrupted by the changing climate, in particular to socio-environmental conflicts, which are the results of the changing environmental conditions and arising geohazards. The course is finalised with the master' thesis written in English.

  Description of program implementation

  During the course the student will be acknowledged with the newest, state of the are research outcomes in climatology and geohazards. The student will be familiarized with the theoretical knowledge and practical skills in the field of geomorphology, sedimentology, geology, climatology, human geography, remote sensing, pedology, hydrology and hydrogeology. During the compulsory, field- and laboratory based projects and practicals the student will be familiarized with the practical side of the research on climate change and geohazards. Each participant will have the opportunity to take part in all the stages of the research project, from the planning and literature review stage, through the desk, field and laboratory based research until the synthesis and interpretation and writing the report phase. During the optional lectures, the researchers from the Faculty of Geographical and Geological Sciences (FGGS) will present not only their own study, but also state of the are in the field of the research, supported by case-study analysis.

Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie/
If you have questions about this course, she will answer them:

Karolina Leszczyńska kar.leszczynska@amu.edu.pl, tel. 618296035