ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

STUDIA MAGISTERSKIE 4-semestralne

w trybie STACJONARNYM


INFORMACJE O KIERUNKU

ulotka

Profil absolwenta

Absolwenci tej specjalności potrafią:

  • rozwiązywać problemy dotyczące racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi,
  • rozpoznawać stan i zagrożenia środowiskowe za pomocą zobrazowań satelitarnych i zdjęć z dronów,
  • identyfikować w terenie zmiany i pobierać próbki wodne, glebowe i biologiczne,
  • programować ochronę środowiska przyrodniczego i prognozować skutki działalności człowieka w środowisku (antropopresji),
  • wykorzystywać wyniki analiz i informacji o procesach przyrodniczych i społeczno-gospodarczych dla potrzeb zarządzania środowiskiem,
  • sporządzać dokumentacje środowiskowe oraz przeprowadzają oceny oddziaływania na środowisko,
  • analizować i optymalizować systemy zarządzania środowiskiem, w tym zarządzanie gospodarką odpadami, zarówno w sferze kompetencji administracji, jak i w przedsiębiorstwach, czy też instytucjach i organizacjach.

Nabyte podczas studiów umiejętności absolwent może wykorzystywać zarówno w rozmaitych pracach o charakterze studiów koncepcyjnych, jak również w działalności o charakterze aplikacyjnym.

Absolwenci kierunku ZŚ znajdują zatrudnienie na różnych szczeblach administracji samorządowej i rządowej, w instytucjach ochrony środowiska, placówkach naukowo-badawczych, pracowniach projektowych, krajowych i zagranicznych firmach konsultingowych związanych z przygotowaniem opracowań przyrodniczych dla jednostek administracji państwowej.

Ponadto mogą ubiegać się o pracę  w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej oraz w służbach państwowych odpowiedzialnych np. zarządzanie kryzysowe oraz ochronę przyrody.

Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie:
Sylwia Bródka brodka@amu.edu.pl, tel. 618296240