GEOINFORMACJA

STUDIA MAGISTERSKIE 3-semestralne

w trybie STACJONARNYM

INFORMACJE O KIERUNKU

ulotka

PROFIL ABSOLWENTA

EOINFORMACJA stosowana jest w bardzo wielu dziedzinach życia, a w związku z tym wiedza umiejętności pozwalają absolwentowi GEOINFORMACJI na podejmowanie pracy w instytucjach, urzędach        
i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z interdyscyplinarnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, działalnością gospodarczą człowieka itp. Dotychczasowi absolwenci znaleźli zatrudnienie różnorodnych polach zastosowań geoinformacji:

  • na różnych szczeblach administracji samorządowej
  • w wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki, demografii itp.
  • laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe),
  • w służbach, zakładach i firmach komunalnych, usługowych i o różnym profilu gospodarczym,
  • w instytucjach i firmach wytwarzających dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym,
  • w firmach kartograficznych i wydawnictwach,
  • w biurach badania opinii społecznych,
  • w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejsk
Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Zbigniew Zwoliński zbzw@amu.edu.pl, tel. 618296176