Tutorzy

 • Katedra Turystyki i Rekreacji

  Grzegorz Borkowski

  Moje zainteresowania badawcze związane są z turystyką jeziorną i rekreacją wodną. Główne wątki mojej pracy dotyczą funkcjonowania jezior w kontekście możliwości ich rekreacyjnego wykorzystania, a ponieważ w większości akwenów ... czytaj więcej
 • Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

  Sylwia Bródka

  Z wykształcenia jestem geografem ze specjalnością kształtowanie i ochrona środowiska. Ukończyłam również studia podyplomowe z urbanistyki i gospodarki przestrzennej. Moje zainteresowania naukowe obejmują kilka zagadnień badawczych... czytaj więcej
 • Instytut Geoekologii i Geoinformacji

  Agata Buchwał

  Witajcie! Jestem badaczką obszarów polarnych. W Arktyce (pełnej spektakularnego piękna, surowości i autentyczności) interesują mnie interakcje pomiędzy zmieniającym się klimatem a roślinnością. W swoich badaniach wykorzystuję ... czytaj więcej
 • Instytut Geoekologii i Geoinformacji

  Marek Ewertowski

  Interesuje mnie ukształtowanie powierzchni Ziemi – staram się zbadać jak poszczególne elementy rzeźby terenu zmieniają się w czasie i przestrzeni, a także, co jest przyczyną tych zmian. W swojej pracy wykorzystuję GIS do połączenia ... czytaj więcej
 • Instytut Geoekologii i Geoinformacji

  Iwona Hildebrandt-Radke

  Jestem absolwentką studiów geograficznych i archeologicznych na UAM. Naukowo zajmuję się geoarcheologią, szczególnie badaniem wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze z uwzględnieniem przekształceń rzeźby terenu… ... czytaj więcej
 • Pracownia Paleobiologii Środowiskowej

  Jan Król

  Jestem paleontologiem i specjalizuję się w paleoekologii raf koralowych. Paleoekologia to dyscyplina polegająca na analizie dawnych ekosystemów, tworzonych przez wymarłe organizmy – relacji pomiędzy nimi i ich środowiskiem życia ... czytaj więcej
 • Zakład Geomorfologii

  Karolina Leszczyńska

  Z wykształcenia jestem geologiem czwartorzędu, sedymentologiem. W codziennej pracy, podczas rekonstrukcji zmian paleośrodowiska posługuję się m.in. metodami geochronologicznymi, geochemicznymi oraz mikromorfologicznymi ... czytaj więcej
 • Zakład Teledetekcji Środowiskowej i Gleboznawstwa

  Karolina Lewińska

  Jestem gleboznawcą i w swojej pracy przede wszystkim skupiam się na ochronie i rekultywacji gleb zanieczyszczonych, głównie metalami ciężkimi (ołów, kadm, chrom, miedź, cynk, nikiel itp.) i metaloidami (arsen, antymon) ... czytaj więcej
 • Katedra Turystyki i Rekreacji

  Ewa Markiewicz

  Jestem doktorem nauk ekonomicznych, swoje badania prowadzę w obszarze turystyki. Najważniejszy jest dla mnie człowiek, dlatego to on stoi w centrum moich badań. Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół zachowań konsumentów na ... czytaj więcej
 • Pracownia Hydrogeologii i Ochrony Wód

  Magdalena Matusiak

  Jestem hydrogeologiem. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół dostępności zasobów wód podziemnych i zrównoważonej gospodarki wodnej, ze szczególnym naciskiem na obszary rolnicze. Próbuję się dowiedzieć w jaki sposób sezonowa ... czytaj więcej
 • Zakład Geoinformacji

  Małgorzata Mazurek

  Zajmuję się hydrogeomorfologią, geomorfologią fluwialną, georóżnorodnością, geografią regionalną i geomorfologią miasta. Moją największą pasją badawczą pozostaje rozpoznanie roli źródeł w rozwoju sieci rzecznej, ale także określenie ... czytaj więcej
 • Zakład Geoinformacji

  Jakub Nowosad

  Jestem geoinformatykiem starającym się utrzymywać szerokie zainteresowania naukowe. Aby lepiej zrozumieć środowisko naturalne i wpływ człowieka na środowisko, łączę w mojej pracy wiedzę geograficzną z metodami matematycznymi i ... czytaj więcej
 • Katedra Turystyki i Rekreacji

  Krzysztof Piotrowski

  Naukowo w ostatnim czasie koncentruję się na analizie zmian ruchu turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przyrodniczo cennych. Bliskie są mi tematy związane z turystyką wodną i górską ... czytaj więcej
 • Pracownia Badań Systemów Depozycyjnych

  Małgorzata Pisarska-Jamroży

  Sedymentologia, geologia glacjalna i paleosejsmologia to moje wielkie pasje naukowe. Opiekowałem się pracami licencjackimi i magisterskimi na geologii a także wypromowałam dwóch doktorów i dwie doktorki a kolejny jest w trakcie ... czytaj więcej
 • Pracownia Geoinżynierii i Sedymentologii

  Robert Radaszewski

  Od ćwierć wieku badam właściwości podłoża gruntowego dla potrzeb szeroko rozumianego budownictwa. Jestem autorem ponad 150 różnego typu dokumentacji geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych i mogę z przekonaniem ... czytaj więcej
 • Pracownia Biogeochemii

  Monika Rzodkiewicz

  Jestem geografem z szerokimi zainteresowaniami. Na co dzień zajmuje się wykorzystaniem okrzemek (mikroskopijnych glonów, których występowanie związane jest z obecnością wody) w paleolimnologii. Ponadto w badaniach naukowych łączę ... czytaj więcej
 • Pracownia Geozagrożeń

  Witold Szczuciński

  Głównym obiektem moich zainteresowań są osady, które stanowią archiwum historii Ziemi. Szczególnie interesuje mnie ilościowe ujęcie współczesnych procesów sedymentacyjnych oraz zapis zmian środowiskowych w osadach, zwłaszcza tych ... czytaj więcej
 • Katedra Turystyki i Rekreacji

  Alina Zajadacz

  Jestem geografem, moje zainteresowania naukowe skoncentrowane są na geografii turystyki i obejmują takie zagadnienia, jak: potencjał turystyczny miast i regionów, turystyka dostępna (accessible tourism), turystyka zrównoważona oraz ... czytaj więcej