Regulamin tutoringu na WNGiG

  1. Tutoriale   prowadzone   są   przez   pracowników   Wydziału   Nauk   Geograficznych     i Geologicznych UAM w Poznaniu posiadających Certyfikat Tutora.
  2. Tutor opiekuje się maksymalnie 2 studentami w danym roku akademickim.
  3. Tutoring realizowany jest w wymiarze 12 godzin na 1 studenta lub 24 godzin w przypadku 2 studentów w formie indywidualnych spotkań i dostosowany jest do zainteresowań studenta.
  4. Rekrutację do programu prowadzi Rada Tutorów WNGiG UAM w oparciu o list motywacyjny studenta zawierający informację o jego zainteresowaniach z obszaru nauk przyrodniczych oraz motywacji przystąpienia do programu. Dopuszcza się możliwość konsultacji tutora z kandydatem. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji od programu tutoringu WNGiG.
  5. Wybór  tematyki   tutoriali   następuje   podczas   indywidualnych   rozmów   studentów z tutorami.
  6. Najpóźniej na 2. spotkaniu student wraz z tutorem zawierają kontrakt tutorski określający zasady współpracy. Szczegóły kontraktu ustala tutor w porozumieniu ze studentem.
  7. Zaliczenie tutoringu następuje po wypełnieniu ustaleń zdefiniowanych w kontrakcie tutorskim i uzyskaniu pozytywnej opinii tutora.
  8. Informacja o zrealizowanym tutoringu, na wniosek studenta, wpisana zostanie w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.
  9. Ukończony tutoring zostanie potwierdzony certyfikatem wystawionym przez Przewodniczącego Rady Tutorów WNGiG.
  10. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez Radę Tutorów.

Zatwierdzony przez Radę Tutorów WNGiG 28.06.2022 r., zmieniony 22.02.2023 r.