ZMIANY KLIMATU ZIEMI

STUDIA LICENCJACKIE 6-semestralne

w trybie STACJONARNYM

Program studiów i opis przedmiotów (sylabusy) >>>

Wzrost temperatury. Dwutlenek węgla. Rosnący poziom mórz. Susze. Powodzie. Zmiana klimatu.

 • Czy nauka ma jeszcze poważne wątpliwości co jest przyczyną szybkich zmian zachodzących obecnie w globalnym środowisku?
 • Jak obecne wzorce pogodowe i klimat odbiegają od tych sprzed stu, tysiąca czy milionów lat i czy faktycznie ta różnica powinna budzić niepokój?
 • Skąd wiemy jaki był klimat w zamierzchłych czasach i jak możemy przewidywać prawdopodobne scenariusze przyszłości?
 • Jak przygotować się na nadejście nowych warunków i jak dopasować się do nich w zrównoważony i sprawiedliwy sposób?

Współczesna zmiana klimatu Ziemi stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla naszej cywilizacji. Każdego dnia słyszymy o zagrożeniach i wyzwaniach związanych z adaptacją i mitygacją współczesnej zmiany klimatu, o kontrowersjach wokół wdrażanych rozwiązań praktycznych i prawnych, oraz o kolejnych rekordach i ekstremach pogodowych. Prognozowanie zmian klimatu oraz właściwa reakcja ludzkości na nie w przyszłości wymagają szerokiego spojrzenia na środowisko naszej planety i procesy ją kształtujące, których dynamika mierzona jest w wymiarze nie tylko dni czy lat, ale i w skali geologicznej. Zrozumienie historii zmian klimatu, jest możliwe jedynie dzięki dobremu rozpoznaniu współczesnego funkcjonowania procesów przyrodniczych. Z kolei znajomość długookresowych zmian w przeszłości stanowi fundament dla modelowania prawdopodobnych przyszłych zmian klimatu i środowiska. Jeżeli powyższe zagadnienia interesują Cię i są Tobie bliskie, wybierz kierunek ZMIANY KLIMATU ZIEMI!

Nasi eksperci, publikujący swoje odkrycia w najlepszych czasopismach naukowych, przeprowadzą Cię przez podstawy wiedzy o systemie klimatycznym i metodach jego badań, poprzez bardziej i mniej odległą historię klimatu i jego zmiany współczesne, aż po metody projekcji przyszłości i strategie przyszłość kształtujące. Wspieramy naszych Studentów w prowadzeniu samodzielnych badań naukowych, a nasi Absolwenci mają kompetencje, aby pracować w instytucjach związanych z ochroną i badaniami środowiska, w tym w agencjach rządowych, oraz w sektorze prywatnym na stanowiskach doradczych i analitycznych.

Kierunek „ZMIANY KLIMATU ZIEMI” na UAM w Poznaniu

Będąc naszym Studentem będziesz poznawał podstawowe składniki środowiska Ziemi, przede wszystkim litosferę, hydrosferę i atmosferę, ich właściwości, procesy nimi rządzące i ich wzajemne relacje, na przestrzeni całej historii Ziemi oraz metody badań naukowych prowadzących do poznania naszej planety. Jako Absolwent kierunku „Zmiany klimatu Ziemi” uzyskasz wszechstronną wiedzę o procesach kształtujących naszą planetę i jej klimat oraz znajomość narzędzi niezbędnych do ich badania i rekonstrukcji. Program studiów opiera się na dwóch kluczowych założeniach nauk geologicznych: teraźniejszość jest kluczem do przeszłości oraz przeszłość jest kluczem do przyszłości.

 • Pierwszy rok studiów - teraźniejszość: współczesne procesy morfogenetyczne, skałotwórcze, hydrologiczne i atmosferyczne w kontekście ich wzajemnego powiązania z klimatem.
 • Drugi rok studiów - przeszłość: dawne zmiany klimatu Ziemi, ich zapis geologiczny i paleontologiczny oraz określanie wieku próbek
 • Trzeci rok studiów - przyszłość: modelowanie zmian klimatu w przyszłości oraz ich wpływ na pozostałe elementy środowiska, adaptacja do nadchodzących zmian i metody ograniczenia niekorzystnych zmian klimatu poprzez stosowanie nowatorskich surowców, technologii i źródeł energii.

Wybrane przedmioty:

Kompetencje absolwenta

 • Znajomość procesów i zjawisk geologicznych, hydrologicznych i klimatycznych zachodzących w środowisku przyrodniczym: ich przyczyny, mechanizmy i skutki oraz związane z nimi zagrożenia.
 • Znajomość i wykorzystanie metod rekonstrukcji i prognozowania procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym Ziemi, w szczególności w odniesieniu do klimatu.
 • Zrozumienie znaczenia osadów jeziornych, morskich i innych archiwów geologicznych w analizach paleośrodowiskowych i paleoklimatycznych.
 • Znajomość roli wód podziemnych i powierzchniowych w środowisku przyrodniczym oraz wpływ człowieka na ich obieg.
 • Opanowanie podstawowych metod modelowania procesów geologicznych, hydrologicznych i klimatycznych.
 • Umiejętność oceny możliwości adaptacji do nadchodzących zmian klimatu i metod ograniczenia ich skutków poprzez stosowanie technologii i źródeł energii bardziej przyjaznych środowisku, niż obecnie stosowane.

Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwenci będą poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami, cechującymi się holistyczną wiedzą o środowisku i jego interakcjach z klimatem, którzy znajdą zatrudnienie w coraz liczniejszych zespołach badawczo-decyzyjnych, zarówno o charakterze instytucji i agend rządowych, organizacji pozarządowych jak i firm doradczych.

O zapotrzebowaniu na takich specjalistów świadczy powołanie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a w najbliższych latach można się spodziewać powołania jednostek ds. zmiany klimatu również na niższych poziomach administracji. Absolwenci studiów będą również bardzo dobrze przygotowani do podjęcia studiów II stopnia w zakresie różnych specjalności, na przykład: geologia, geografia, geoinformacja, planowanie przestrzenne czy ochrona środowiska. W efekcie mogą być ekspertami znakomicie przygotowanymi na podjęcie pracy w szeregu zawodów, gdzie problematyka zmiany klimatu będzie miała bardzo duże znaczenie (gospodarowanie zasobami wodnymi i surowcami mineralnymi, zarządzanie gospodarką leśną i rolną, planowanie przestrzenne itp.). Twoje perspektywy zawodowe to praca m.in. w:

 • Instytucjach międzynarodowych, rządowych i samorządowych zajmujących się ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym i działaniami dotyczącymi adaptacji do zmian klimatu.
 • Firmach konsultingowych oraz doradczych zajmujących się przygotowywaniem oraz prowadzeniem inwestycji w przemyśle energetycznym (energia wiatrowa, atomowa, słoneczna), poszukiwaniami surowców szczególnie ważnych dla alternatywnych źródeł energii, budownictwem narażonym na wpływ zmian klimatu.
 • Organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką zmian klimatu (edukacja, mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu).
 • Instytutach badawczych (RZGW, IMiGW-PIB, PIG PIB).
 • Jednostkach naukowych (uczelnie wyższe, PAN).

Dołącz do nas już dziś i zostań ekspertem ds. zmian klimatu! (REKRUTACJA)

Poznaj niektórych naszych ekspertów:

ZMIANY KLIMATU ZIEMI – studia licencjackie – stacjonarne

Czas trwania: 6 semestrów

Rozpoczęcie: semestr zimowy