HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA

STUDIA INŻYNIERSKIE 7-semestralne

w trybie STACJONARNYM i NIESTACJONARNYM

INFORMACJE O KIERUNKU

"STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ"

Profil Absolwenta

Absolwent kierunku posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku. Ponadto zna i rozumie w stopniu zaawansowanym podstawy teoretyczne oraz mechanizmy matematycznego modelowania procesów hydrologicznych i klimatycznych, co stanowi podstawę działań podejmowanych w celu adaptacji do zmian klimatu.

Absolwent zna i stosuje nowoczesne narzędzia oraz metody i techniki pozyskiwania, opracowywania i interpretacji danych meteorologicznych i hydrologicznych niezbędnych w zarządzaniu kryzysowym.

Absolwent potrafi dokonać oceny oddziaływań inwestycji na środowisko przyrodnicze, w szczególności w aspekcie hydrosfery i atmosfery, co jest kluczowe w postępującym kryzysie klimatycznym.

Połączenie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk atmosferycznych i hydrologicznych ze znajomością procedur zarządzania kryzysowego umożliwia Absolwentowi podejmowanie oraz koordynowanie odpowiednich działań profilaktycznych, organizacyjnych oraz ratowniczych w sytuacjach kryzysowych w środowisku naturalnych.

Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Arkadiusz M. Tomczyk, atomczyk@amu.edu.pl, tel. 618296266