GEOINFORMACJA

STUDIA INŻYNIERSKIE 7-semestralne

w trybie STACJONARNYM

Program studiów kierunku Geoinformacja został wyróżniony certyfikatem “Studia z przyszłością” oraz Laurem Innowacyjności 2024 za najbardziej unikalne oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie bazy materialnej oraz technologii wspierających proces dydaktyczny.


INFORMACJE O KIERUNKU

PROFIL ABSOLWENTA

Program studiów na kierunku Geoinformacja nastawiony jest na kształcenie absolwentów o unikalnym zestawie umiejętności w zakresie:

  • pozyskiwania i zarządzania danymi geoprzestrzennymi z wykorzystaniem systemów informacji geograficzneji i teledetekcji;
  • wykonywania analiz geoprzestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania GIS i języków programowania;
  • prezentacji wyników analiz geoprzestrzennych w formie map, raportów i aplikacji interaktywnych.

Absolwenci Geoinformacji zdobywają swoją wiedzę i umiejętności poprzez starannie dobrany zestaw przedmiotów obowiązkowych oraz trzy moduły kształcenia:

  • Moduł analiz geoprzestrzennych kształtuje umiejętności pozyskiwania danych przestrzennych z różnych źródeł oraz wykorzystania ich w analizach przestrzennych różnych aspektów środowiska geograficznego przy użyciu oprogramowania GIS (QGIS, ArcGIS).
  • Moduł teledetekcyjny kształtuje umiejętności wykorzystania zobrazowań satelitarnych, lotniczych oraz dronów do pozyskiwania informacji o środowisku geograficznym.
  • Moduł geoinformatyczny kształtuje umiejętności zarządzania danymiprzestrzennymi z wykorzystaniem języków programowania (R, Python, SQL) oraz tworzenia rozszerzeń istniejących narzędzi GIS.

Student wybierając dwa z trzech modułów kształtuje samodzielnie swój profil wykształcenia, wybierając profil analityczno-geoinformatyczny, analityczno-teledetekcyjny lub geoinformatyczno-teledetekcyjny.

Wspólny blok przedmiotów zapewnia, że bez względu na wybrany profil, absolwent Geoinformacji zna zasady zarządzania danymi geoprzestrzennymi i potrafi prezentować wyniki analiz w formie map, raportów oraz aplikacji interaktywnych.

Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwenci Geoinformacji są przygotowani do prowadzenia szkoleń z obsługi oprogramowania GIS oraz teledetekcyjnego, wykonywania analiz geoprzestrzennych dla administracji publicznej oraz firm konsultingowych (np. ochrona i zarządzanie środowiskiem), prowadzenia badań społecznych z wykorzystaniem GIS partycypacyjnego, tworzenia i aktualizacji opracowań mapowych pozyskanych metodami fotogrametrii, tworzenia oprogramowania do zarządzania danymi przestrzennymi (zwłaszcza w zakresie serwerów webowych i mobilnego GIS-u), zaawansowanego przetwarzania danych (m.in. w dużych firmach i korporacjach) oraz programowania serwisów webowych.


FAQ – PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czym geoinformacja różni się od geodezji?

Geoinformacja i geodezja to dwie połówki tego samego jabłka. Rosnąca specjalizacja i złożoność metod analitycznych powoduje, że nie da się całej wiedzy zmieścić w ramach jednego kierunku studiów. Część zagadnień jest wspólna dla obu kierunków (geomatyka, kartografia cyfrowa, przestrzenne bazy danych). Geoinformacja skupia się na tej części, która dotyczy pozyskiwania i zarządzania danymi, metod analitycznych czy stosowania narzędzi geoinformatycznych w tym języków programowania. Geodezja zaś - bardziej na metodach pomiarowych i kwestiach dotyczących przygotowania wielkoskalowych opracowań kartograficznych.

2. Czym geoinformacja różni się od geografii?

Geoinformacja to studia techniczne dające tytuł zawodowy inżyniera (i magistra inżyniera po ukończeniu studiów drugiego stopnia). Są to studia praktyczne, skupione przede wszystkim na opanowaniu narzędzi i metod, ale również niezbędnej wiedzy z zakresu geografii i nauk pokrewnych. Skuteczne stosowanie metod analizy danych nie jest możliwe bez pogłębionej wiedzy na temat przestrzeni geograficznej.

3. Czy po geoinformacji będę miał uprawnienia geodezyjne?

Uprawnienia geodezyjne, podobnie jak każde uprawnienia zawodowe można uzyskać po zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego oraz zdaniu egzaminu państwowego. Ukończenie żadnych studiów nie daje takich uprawnień, a jedynie do nich przygotowuje. Absolwenci kierunku Geoinformacja po wykazaniu się doświadczeniem praktycznym, mogą ubiegać się o część uprawnień zawodowych, w tym w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, redakcji map oraz fotogrametrii i teledetekcji. Więcej informacji: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1326

4. Czy muszę programować, aby studiować geoinformację?

Nie. W ramach kierunku Geoinformacja oferujemy moduł geoinformatyczny gdzie uczymy programowania od podstaw.  Dla osób niezainteresowanych programowaniem oferujemy też dwa inne moduły: moduł analiz geoprzestrzennych oraz moduł teledetekcyjny.

Można skończyć studia i odnieść sukces na rynku pracy nie będąc programistą. Chociaż to ostatnie może trochę pomóc....

5. Czy po geoinformacji uzyskam uprawnienia do kierowania dronami?

W ramach studiów nie oferujemy specjalistycznych kursów prowadzących do uzyskania oficjalnych uprawnień, gdyż prawne wymogi zmieniają się nieustannie, a programu studiów... hmm.... nieco wolniej. Na szczęście Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych i Sekcja Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów organizuje regularnie różnego rodzaju kursy i szkolenia, gdzie można takie uprawnienia zdobyć. A przynajmniej można dobrze się do nich przygotować.

6.  Czy po geoinformacji znajdę dobrą pracę?

To zależy co oznacza słowo dobra: absolwenci kierunku Geoinformacja nie mają problemów ze znalezieniem pracy, zgodnej ze swoim wykształceniem. Wielu naszych absolwentów pracuje jako wysokiej klasy programiści, analitycy danych (data science), administratorzy baz danych, specjaliści GIS, kartografowie, z naprawdę wysokimi zarobkami. Wielu prowadzi własne firmy. Są też osoby, które wybrały pracę w administracji samorządowej, dającą satysfakcję w życiu rodzinnym (są jeszcze wolne miejsca, sprawdź w najbliższym urzędzie gminy).  Wielu naszych absolwentów robi karierę międzynarodową. Znajomość geoinformacji jest ważne w wielu branżach – od firm projektowych i konsultingowych począwszy, przez infrastrukturę krytyczną, logistykę, rozwiązania e-commerce, monitoring środowiska przyrodniczego, na technologiach kosmicznych kończąc.

7. Czy studiując geoinformację będę miał kontakt ze środowiskiem przyrodniczym?

W ramach zajęć odbywają się ćwiczenia terenowe. Wiele prac, zwłaszcza z zakresu teledetekcji, modelowania czy monitoringu wymaga dodatkowych prac terenowych.

Program studiów uwzględnia 5-dniowe ćwiczenia terenowe z Kartografii i topografii, Kartowania i teledetekcji środowiska przyrodniczego, Monitoringu środowiska przyrodniczego.

8. Chcę studiować dodatkowy kierunek. Co najlepiej połączyć z geoinformacją?

W zasadzie .... każdy. Geoinformacja wykorzystywana jest w wielu dziedzinach nauki i praktyki. Poza oczywistym wyborem jak geografia, geologia czy turystyka są to: archeologia, socjologia, politologia, biologia, akustyka, astronomia, obronność, ekonomia, budownictwo, zarządzanie czy administracja. Wiedzę geoinformacyjną można wzmocnić studiując matematykę, informatykę lub elektronikę.

9. Czy po geoinformacji mam szansę na karierę w wojsku?

Tak. Szybszą niż myślisz.

Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Anna Dmowska anna.dmowska@amu.edu.pl, tel. 618296344