GEODEZJA I KARTOGRAFIA

STUDIA INŻYNIERSKIE 7-semestralne

w trybie STACJONARNYM i NIESTACJONARNYM

INFORMACJE O KIERUNKU

ULOTKA

Kompetencje absolwenta

Zdobyta wiedza, praktyczne umiejętności i kwalifikacje zawodowe pozwalają absolwentkom i absolwentom na podjęcie pracy zawodowej związanej m.in. z:

  • określeniem przestrzennego rozmieszczenia obiektów naturalnych i antropogenicznych oraz rzeźby terenu,
  • opracowaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej,
  • pomiarami podziemnej, naziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi, energetyka, telekomunikacja, itp.),
  • katastrem nieruchomości (stan prawny nieruchomości),
  • redakcją map tematycznych z topograficznych baz danych,
  • realizacją prac geodezyjnych w terenie (projektów budynków, mostów, dróg, kolei itp.), kartowaniem terenowym w technologii GIS i GPS,
  • wizualizacją kartograficzną danych statystycznych,
  • gromadzeniem i obsługą państwowego zasobu danych geodezyjnych i kartograficznych,
  • opracowaniem multimedialnych map internetowych.
Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Krzysztof Zagata, krzysztof.zagata@amu.edu.pl, tel. 618296242