Obrony doktorskie (przewody wszczęte przed IV.2019)

 Obrony doktorskie
Autor Temat / Streszczenie Recenzenci / Recenzje
Beata Sternal Sedymentologiczny i mineralogiczno-geochemiczny zapis zmian cyrkulacji oceanicznej w regionie południowo-zachodniego Spitsbergenu podczas ostatnich 14 000 lat na przykładzie rdzenia osadów szelfowych JM07-015-GC. Ryszard Kotliński

Wojciech Majewski
Jan Barabach Zapis zdarzeń katastrofalnych na obszarze Puszczy Noteckiej w osadach Torfowiska Rzecin. Jacek Forysiak

Agnieszka Noryśniewicz
Michał Jakubowicz Palaeoecology and sedimentary environment of the middle devonian carbonate buildups of the hamar laghdad area, southeastern Morocco. Stanisław Skompski

Marek Narkiewicz
Łukasz Wielebski Zastosowanie wybranych koncepcji badawczych w ewaluacji programów rozwoju regionalnym. Paweł Pędzich

Jacek Kozak
Karima Kourtit New Urban World .Studies on the Performance of Urban Systems. Tadeusz Zipser

Zbigniew Bochniarz
Wojciech Dyba Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej. Waldemar Wilk

Marek Dutkowski
Marzena Walaszek Zróżnicowanie przestrzenne dostępności szkół oraz warunków i wyników nauczania w aglomeracji poznańskiej. Aleksander Noworól

Dariusz Ilnicki
Mikołaj Majewski Sekularne i ekstremalne procesy erozji wodnej gleb na Pojezierzu drawskim. Jolanta Święchowicz

Marek Podlasiński
Jakub Nowosad Forecasting of Corylus, Alnus and Betula pollen concentration in the air in Poland. Agnieszka Grinn-Gofroń

Maciej Kryza
Katarzyna Giełda-Pinas Modelowanie relacji czlowiek-środowisko w krajobrazie pojeziernym na przykładzie Pojezierza Gnieźnieńskiego. Agnieszka Ławniczak

Piotr Werner
Magdalena Filipiak Identyfikacja pigmentów zastosowanych do wykonania zabytkowych polichromii we wnętrzach kamienic nr 41 i 43 na Starym Rynku w Poznaniu. Maciej Pawlikowski

Michał Sachanbiński
Piotr Lupa Kwantyfikacja wybranych świadczeń ekosystemów na poziomie lokalnym. Przykład gminy Krajenka. Marek Degórski

Jakub Kronenberg
Michał Wójcicki Formy i zakres partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego w Poznaniu. Mariusz Czepczyński

Iwona Jażdżewska
dr Paweł Bogawski Optymalizacja metod wyznaczania oraz synoptyczne uwarunkowania ewapotranspiracji wskaźnikowej w Polsce. Krzysztof Fortuniak

Dariusz Wrzesiriski
Arkadiusz Marek Tomczyk Występowanie fal upałów w Europie oraz ich cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania. Katarzyna Piotrowicz

Joanna Wibig
Paweł Cybulski Wpływ sugestywności wizualnej na dostrzeganie zmian przez użytkownika mapy animowanej. Elżbieta Bielecka

Zenon Kozieł
Michał Czepkiewicz Analiza geoinformacyjna jakości życia mieszkańców Poznania a układ strukturalny zieleni miejskiej. Iwona Jażdżewska

Mariusz Kistowski
Agnieszka Smaga Analiza możliwości wykorzystania modelu geologiczno-inżynierskiego do oceny tempa erozji dna koryta rzeki nizinnej, na przykładzie Warty poniżej zbiornika Jeziorsk. Joanna Bzówka

Tomasz Falkowski
Magdalena Matusiak Ksztaltowanie się zasobów wód podziemnych i warunki ich eksploatacji w utworach jury i kredy rejonu Kalisza w Swietle badań modelowych. Stanislaw Staśko

Jacek Szczepiński
Mateusz Antczak Ornamentacja kości skórnych kręgowców z triasu Krasiejowa – implikacje taksonomiczne i ekologiczne. Joachim Szulc

Elena Yazykova
Magdalena Kugiejko Organizacja, funkcje i dysfunkcje turystyki szkolnej dzieci i mlodzieży ze szkół województwa wielkopolskiego. Małgorzata Durydiwka

Mirosław Mika
Emilia Jaroszewska Kurczenie się (shrinkage) starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. Tomasz Kaczmarek

Andrzej Zborowski
Robert Hoffmann Rola Lokalnych Grup Działania w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego Wioletta Kamińska

Marcin Wójcik
Paweł Matulewski Wpływ denudacji antropogenicznej na przyrosty radialne i anatomię drewna korzeni sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Studium przypadku z Pojezierza Brodnickiego Marek Krąpiec

Marcin Koprowski
Bartosz Wojtyra Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielko-polskiego Tadeusz Marszal

Monika Stanny
Jan Król Koralowce Tabulata dewońskich kopców węglanowych wschodniego Antyatlasu w Maroku Ewa Roniewicz

Michał Zatoń
Tomasz Herodowicz Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce Mariusz Kistowski

Aleksandra Nowakowska
Dawid Bała Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych w województwie wielkopolskim Roman Rudnicki

Marcin Wójcik
Bogumił Nowak Rola jezior w kształtowaniu zasilania i drenażu wód podziemnych na Pojezierzu Gnieźnieńskim w warunkach naturalnych i antropopresji hydrodynamicznej Henryk Marszałek

Arkadiusz Krawiec
Tomasz Sowada Rola ruchów miejskich w procesie partycypacji społecznej w funkcjonowaniu wybranych polskich miast Jacek Kaczmarek

Maciej Kowalewski
Agnieszka Majkowska-Juskowiak Estymacja wpływu pokrycia terenu na rozkład temperatury powierzchni czynnej i powietrza w Poznaniu na podstawie danych satelitarnych Landsat oraz danych pomiarowych Krzysztof Fortuniak

Mariusz Szymanowski
Adam Dąbrowski Wpływ struktury krajobrazu na atrakcyjność obszaru zabudowy mieszkalnej w Poznaniu Katarzyna Kopczewska

Piotr A. Werner
Ewa Woźniak Stan i potencjał rozwojowy biogospodarki w województwie wielkopolskim Jerzy Kozyra

Beata Namyślak
Patrycja Przewoźna Analiza czasowo-przestrzenna ilości odpadów komunalnych powstających w Poznaniu Zenon Foltynowicz

Andrzej Macias
Maciej Smaczyński Identyfikacja i wizualizacja rzeczywistego użytkowania gruntów na podstawie dynamiki ruchu pieszych z interwałowych zobrazowań z niskiego pułapu lotniczego (UAV) Elżbieta Bielecka

Tomasz Niedzielski
Ewa Stroik Turystyka przyjazdowa mieszkańców Niemiec do Poznania Andrzej Kowalczyk

Miroslaw Mika
Jakub Ceglarek Annual variation of bare arable soil areas on global scale Stanisław Białousz

Jacek Kozak
Miłosz Piękny Typy cyrkulacji nad Atlantyckim Regionem Arktyki i ich wptyw na warunki pogodowe na Spitsbergenie Zuzanna Bielec-Bąkowska

Marek Kejna
Krzysztof Pleskot Holoceńskie zmiany środowiska okolic Poznania (środkowa Wielkopolska) w świetle badań paleolimnologicznych jezior: Strzeszyńskiego, Kierskiego i Glinnowieckiego Mirosław Błaszkiewicz

Wojciech Tylmann
Tymoteusz Horbiński Wpływ responsywnego projektowania graficznego interfejsu użytkownika na efektywność mapy internetowej Paweł Pedzich

Waldemar Spallek
Edyta Bąkowska-Waldmann Partycypacyjne systemy informacji geograficznej (PPGIS) w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej Iwona Sagan

Piotr A. Werner
Piotr Hektus Czynniki lokalizacji elektrowni wiatrowych w Polsce Marek Dutkowski

Alina Kulczyk-Dynowska
Witold Piniarski Delimitacja mikroregionów fizycznogeograficznych województwa wielkopolskiego z wykorzystaniem wielokryterialnej analizy środowiska przyrodniczego Jarosław Balon

Rafał Kot
Kamil Jawgiel Modelowanie spływu powierzchniowego w aspekcie miejskich powodzi błyskawicznych (UFF) w zlewniach aglomeracji poznańskiej Damian Absalon

Roman Suligowski
Szymon Belzyt Mechanisms of soft-sediment deformation structures development in Pleistocene glacigenic sediments in the area south of the Baltic Sea Leszek Marks

Klaus Reicherter
Dominika Aleksandra Łuców Zaburzenia torfowisk mszarnych w środkowo-wschodniej Europie Radosław Dobrowolski

Jacek Forysiak
Maciej Swęda Mineralogiczna i (bio)geochemiczna charakterystyka stref wietrzenia utlenionych rud cynku i ołowiu (obszar śląsko-krakowski) Marek Michalik

Grzegorz Rzepa
Małgorzta Bronikowska Numerical modeling of Pleistocene Soft-sediment deformation structures in glacigenic sediments Piotr Paweł Woźniak

Piotr Zagórski
Alicja Joanna Najwer Metodyka ocen georóżnorodności wybranych krajobrazów Polski Maria Górska-Zabielska

Rafał Kot
Michalina Dzwoniarek-Konieczna Charakterystyka i proweniencja surowców węglanowych ze stanowiska archeologicznego Nea Pafos (Cypr) Krystian Probierz

Michał Sachanbiński
Marta Bielawska Mikromorfologiczny zapis sedymentacji osadów korytowych i pozakorytowych dolnej Wisły Tadeusz Ciupa

Michał Habel
Jakub Sypniewski Eksperyment w nauczaniu przez naukowe dociekanie (Inquiry Based Science Education) w kształceniu geograficznym Adam Hibszer

Zbigniew Podgórski
Karolina Herodowicz-Mleczak Application of remote sensing methods to quantify surface roughness of arable soils Andrzej Bieganowski

Bogdan Zagajewski
Katarzyna Plewa Wieloletnia i sezonowa zmienność cech reżimu stanów wody jezior w północnej Polsce Roman Cieśliński

Mariusz Sojka
Sebastian Kendzierski Wpływ parametryzacji i rozdzielczości modelu WRF na jakość symulacji oraz możliwości korekty krótkoterminowych prognoz pogody dla Polski" Krzysztof Fortuniak

Agnieszka Wypych