FUNKCJONOWANIE SYSTEMU USOS NA WNGiG

1. HASŁA DO SYSTEMU

Hasło do systemu jest hasłem identycznym dla wszystkich usług na UAM (skrzynka pocztowa, USOSweb, dostęp do Eduroam Wi-Fi).
W razie zapomnienia lub potrzeby wygenerowania nowego hasła należy zgłosić się do pana Jacka Zwolińskiego (ul. B. Krygowskiego 10, pok.042) z dowodem osobistym lub legitymacją studencką.

2. POCZTA STUDENCKA st.amu.edu.pl

Przypominamy, że przydzielona studentom poczta @st.amu.edu.pl jest oficjalną pocztą służącą do korespondencji w sprawach uczelnianych. Informacje dotyczące m.in. rejestracji na przedmioty czy Erasmusa wysyłane są do studentów na indywidualne, uniwersyteckie konto mailowe @st.amu.edu.pl.
W celu ułatwienia korzystania z tej poczty można dokonać przekierowania (forwardu) na prywatną skrzynkę. [instrukcja tutaj]

3. REJESTRACJA NA ZAJĘCIA

Studenci wszystkich trybów studiów prowadzonych na WNGiG UAM zobowiązani są do dokonania rejestracji w systemie USOSweb na zajęcia objęte programem studiów. Program dostępny jest w serwisie USOSweb zakładce Aktualności/Twoje jednostki. Rejestracja jest warunkiem otrzymania oceny i zaliczenia przedmiotu. Po zarejestrowaniu przedmiot pojawi na stronie głównej USOSweb (Mój USOSweb) w tabeli Zajęcia Studenta.
Rejestracja odbywa się dwa razy do roku: w trakcie trwania semestru zimowego i letniego. Nie można rejestrować się przed rozpoczęciem zajęć. Możliwy jest dostęp do kilku rejestracji (np. jedna obejmująca przedmioty z bloku podstawowego i druga dotycząca zajęć fakultatywnych, bloku pedagogicznego itp.). Wiadomość z informacją o terminach rejestracji zostanie przesłana na mailowe skrzynki studenckie.
UWAGA: Koordynator USOS nie zapisuje na zajęcia! Student ma obowiązek dokonania rejestracji samodzielnie w wyznaczonym terminie.

instrukcja - studia stacjonarne

instrukcja - studia niestacjonarne

4. PODPIĘCIA

Po dokonaniu zapisów należy podpiąć przedmioty pod odpowiedni cykl dydaktyczny. Podpięcie przedmiotu możliwe jest w zakładce Dla studenta/Moje studia/Podpięcia.
Wystarczy wybrać opcję Dodaj Podpięcie i przypisać dany przedmiot do odpowiedniego programu i roku studiów.


5. ELEKTRONICZNE DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU STUDIÓW („Elektroniczny indeks”)

Studenci zobowiązani są do kontrolowania na bieżąco poprawności indywidualnych wpisów ocen w systemie USOSweb. Niezgodności powinni zgłaszać do osób prowadzących zajęcia. Tylko taka forma jest rejestrem dokumentującym przebieg studiów, tzw. „indeksem elektronicznym”.

6. WYSTAWIANIE OCEN W SYSTEMIE USOSWEB

Osoby prowadzące zajęcia wystawiają studentom ocenę w serwisie USOSweb [instrukcja tutaj] oraz oddają wydrukowany i podpisany protokół w Dziekanacie danego kierunku. Jeżeli będą występowały jakiekolwiek kłopoty z funkcjonowaniem systemu prosimy o kontakt z panią Joanną Kuźniak: j.kuzniak@amu.edu.pl

7. REJESTRACJA NA WF I LEKTORATY

Zapisy na zajęcia WF prowadzi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM przy współpracy z Centrum Informatycznym UAM.
Zapisy na lektoraty języków obcy prowadzi Studium Językowe UAM.

8. PŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE

Każdy student posiada indywidualne konto w systemie USOSweb. Płatności należy dokonywać do 15 każdego miesiąca. Liczy się data wpłynięcia na konto, a nie data wpłaty. Po 15 naliczone zostają odsetki ustawowe.
Wszystkie informacje o płatnościach za studia znajdują się w systemie USOSweb  [instrukcja tutaj str. 11]
UWAGA: numery kont czesnego różnią się od numerów kont za legitymacje, dyplom itp.!