Data publikacji w serwisie:

Badania paleogeograficzne w rozwiązywaniu zagadek z przeszłości - Wykład on-line w Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na spotkanie w formie on-line, które odbędzie się w czwartek 11 maja o godz. 18:00. W programie prelekcja Pawła Molewskiego pt.: „Badania paleogeograficzne w rozwiązywaniu zagadek z przeszłości”.

Wykład będzie dotyczył badań paleogeograficznych Torunia oraz Ziemi Chełmińskiej, czyli najstarszej części państwa krzyżackiego. Prelegent będzie starał się znaleźć odpowiedź na pytania: gdzie znajdował się pierwszy Toruń a także gdzie po relokacji miasta znajdował się początkowo Toruń znany obecnie. Ponadto podczas wykładu poruszone zostaną zagadnienia możliwości odtworzenia krajobrazu Ziemi Chełmińskiej z XIII wieku oraz tego w jaki sposób zginęły toruńskie wydmy. Uczestnicy prelekcji dowiedzą się także gdzie i z czego budowano zamki krzyżackie oraz jak zniknęły części krzyżackich warowni.

Paweł Molewski – geograf-geomorfolog specjalizujący się i mający doświadczenie badawcze w zakresie: geomorfologii i geologii glacjalnej Niżu Polskiego i obszarów współcześnie zlodowaconych, neotektoniki i paleogeografii czwartorzędu północno-środkowej Polski, sedymentologii i stratygrafii osadów czwartorzędowych, stosowanej kartografii geologicznej i geomorfologicznej, geoarcheologii oraz zastosowań Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i technik komputerowych w badaniach geologicznych, geomorfologicznych, paleogeograficznych, historycznych i archeologicznych.

Pracownik Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik studiów doktoranckich na kierunku geograficznym. Wieloletni Kierownik Pracowni Sedymentologii i Paleoekologii. W latach 2014-2021 wiceprezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. Członek Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia na UMK.

Link do spotkania na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab3b2d9e289a14e7f960cb21119c3080e%40thread.tacv2/1683234910197?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22fd051b3f-dc58-4f31-bbf0-404ac0236b24%22%7d

Link można rozpowszechnić wśród osób zainteresowanych.

Szczegółowe informacje znajdują się także pod adresem: https://ptg.amu.edu.pl/

Zapraszamy serdecznie!