Data wydarzenia: -

Sympozjum doktoranckie Gaude Scientiā - ciesz się nauką. Nauka w rękach młodych badaczy

Zapraszamy do udziału w naukowym sympozjum doktoranckim Gaude Scientiā - ciesz się nauką. Nauka w rękach młodych badaczy, które odbędzie się w formie zdalnej w terminie 13–14 maja 2021 r. Sympozjum organizowane jest przez doktorantów programu GEO+ Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematyka sympozjum dotyczy zróżnicowanych zagadnień z obszaru nauk o Ziemi i środowisku, które stanowią przedmiot badań doktorantów programu GEO+. Interdyscyplinarny charakter prac doktorantów odnosi się do geografii fizycznej (m.in. paleogeografia, hydrografia, geologia, georóżnorodność, biogeografia), a także do zagadnień związanych z geografią społeczno-ekonomiczną (m.in. gospodarka polderowa, świadczenia ekosystemowe, kształcenie geograficzne, turystyka). Poza prelekcjami przedstawionymi przez doktorantów głównym elementem sympozjum są wystąpienia polskich, wysokiej rangi naukowców, którzy są specjalistami w zakresie tematyki badawczej doktorantów.

Głównym celem sympozjum jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie badań środowiska geograficznego, z punktu widzenia geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej w duchu interdyscyplinarnego dialogu i dyskusji naukowej, do których zaproszeni są polscy naukowcy zainteresowani tą tematyką, jak i doktoranci i studenci polskich uczelni.

Komunikat wraz z informacją o uczestnictwie oraz program Sympozjum są dostępne na stronie internetowej:

http://geoplus.amu.edu.pl/uczestnicy-projektu/finansowanie/sympozjum-naukowe

Doktoranci programu GEO+

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu