Data wydarzenia: -

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "Współczesne wyzwania w turystyce i rekreacji"

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

oraz

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zapraszają na

IV MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Współczesne wyzwania w turystyce i rekreacji

18-19 listopada 2021

Poznań

KOMUNIKAT NR 2

KOMUNIKAT NR 1

Cele konferencji

Tematyka konferencji nawiązuje do tradycji wydarzeń organizowanych przez Zakład Dydaktyczny Turystyki i Rekreacji WSB w Poznaniu i Instytut Społeczno-Ekonomiczny Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w ramach cyklu Turystyka i rekreacja w metropoliach w latach 2015, 2017 i 2019. W bieżącym roku podjęto decyzję
o rozszerzeniu problematyki konferencji o zagadnienia poza metropolitarne w związku z dużą dynamiką zmian w branży turystycznej i rekreacyjno-sportowej wywołanych pandemią COVID-19.

Współczesny rynek turystyczny i sportowo-rekreacyjny stoją wobec wyzwań, które w istotny sposób mogą różnicować jego składowe – podaż i popyt. Turystyka jest częścią globalnej gospodarki wrażliwą na wiele czynników, będących kompilacją miejsc, wydarzeń, zachowań ludzi, a obecnie także silnej presji wywieranej przez niekontrolowany wzrost zachorowań na COVID-19. Pandemia ograniczyła działalność przemysłu turystycznego tak istotnie, że jego odbudowa wymagać będzie długiej perspektywy czasowej. Podobną sytuację obserwuje się w ofercie spędzania czasu wolnego, czy usługach sportowo-rekreacyjnych. Powoduje to potrzebę głębokiej, merytorycznej dyskusji nad stanem i możliwościami rozwoju sektora usług turystycznych i rekreacyjnych.

Zachęcamy zatem szerokie grono osób, reprezentujących zarówno środowisko naukowców, jak i praktyków, związanych z tematyką turystyczną oraz rekreacyjną, do przedstawienia wyników badań, dzielenia się doświadczeniami i wiedzą na temat współczesnych wyzwań w turystyce i rekreacji.

Szczegółowe cele konferencji:

 • prezentacja aktualnych wyników badań naukowych w dziedzinie turystyki i rekreacji,
 • dyskusja nad wyzwaniami i zagrożeniami jakie stanęły przed turystyką i rekreacją w okresie pandemii,
 • wskazanie dalszych kierunków rozwoju turystyki i rekreacji w okresie post-pandemii,
 • nawiązanie współpracy naukowo-badawczej i branżowej z ośrodkami naukowo-badawczymi i instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Zakres tematyczny konferencji

 • problemy oraz wyzwania rozwoju turystyki i rekreacji w obszarach metropolitalnych,
 • wpływ pandemii COVID-19 na turystykę i rekreację,
 • bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji,
 • kreatywność, innowacje i nowe technologie w turystyce i rekreacji,
 • turystyka i rekreacja a zrównoważony rozwój,
 • doświadczenia, wartości i ich współtworzenie w turystyce i rekreacji,
 • uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku usług turystycznych i sportowo-rekreacyjnych,
 • promocja zdrowego stylu życia i zachowań wolnoczasowych ukierunkowanych na zdrowie.

Publikacje

Autorów zapraszamy do opublikowania swoich prac w tematycznym numerze czasopisma „Studia Periegetica” (20 pkt. MNiSW) pt. „Współczesne wyzwania turystyki i rekreacji”.

Zapraszamy do składania publikacji przez panel autorski czasopisma.

Sprawy organizacyjne

 • konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym: stacjonarnym i online lub tylko online - w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej,
 • osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • językiem konferencji są języki: angielski oraz polski,
 • wystąpienia będą tłumaczone na język polski i angielski,
 • organizatorzy nie zapewniają noclegu; lista polecanych hoteli znajduje się tutaj.

Opłata konferencyjna

 • 100 PLN – uczestnictwo online,
 • 600 PLN - udział w siedzibie uczelni, materiały konferencyjne, przerwy kawowe (3 x), lunch (2 x),
 • 850 PLN - udział w siedzibie uczelni, materiały konferencyjne, przerwy kawowe (3 x), lunch (2 x), uroczysta kolacja 18 listopada (1 x),

Numer konta do wniesienia opłaty konferencyjnej zostanie podany w Komunikacie nr 2.

Ważne terminy

 • do 30.06.2021 r. – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji oraz przesłanie tytułu i abstraktu wystąpienia (do 350 słów),
 • do 15.09.2021 r. - podanie informacji przez organizatorów o formie konferencji (hybrydowa lub tylko online),
 • do 15.10.2021 r. - dokonanie opłaty konferencyjnej.

Komitet organizacyjny i naukowy konferencji

 • Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz, prof. WSB dr hab. inż. Marek Nowacki
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Agata Basińska-Zych
 • Zastępca Przewodniczącej: dr Grzegorz Godlewski
 • Sekretarze: dr Alicja Kaiser, dr Magdalena Kugiejko
 • Członkowie: mgr Agata Dondajewska, mgr Agnieszka Falborska, dr Joanna Łuczak, mgr Aleksandra Minkwitz, mgr Michał Preisler

Kontakt

e-mail: konferencjatir@wsb.poznan.pl

Lista członków Komitetu Naukowego oraz Patronów konferencji konferencyjnych zostanie podana w Komunikacie nr 2.