Data publikacji w serwisie:

Tryby prowadzenia zajęć na WNGiG

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia na WNGiG odbywać się będą na zasadach przyjętych w Zarządzeniu nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii.

Oznacza to, że zajęcia w których liczba zapisanych na przedmiot studentów wynosi do 30 – odbywać się będą w siedzibie Wydziału (oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile zostało to przewidziane w programie studiów).

Gdy liczba zapisanych studentów na przedmiot będzie powyżej 30 – zajęcia będą odbywać się w formie kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów. W uzasadnionych przypadkach mogą być także realizowane w siedzibie uczelni.

Uwaga: na kierunku GEOLOGIA wszystkie zajęcia niezależnie od liczby studentów odbywać się będą w budynku Wydziału.