Obrony doktorskie

 Obrony doktorskie
Autor Temat / Streszczenie Recenzenci / Recenzje
mgr Beata Sternal Sedymentologiczny i mineralogiczno-geochemiczny zapis zmian cyrkulacji oceanicznej w regionie południowo-zachodniego Spitsbergenu podczas ostatnich 14 000 lat na przykładzie rdzenia osadów szelfowych JM07-015-GC. prof. dr hab. Ryszard Kotliński

dr hab. Wojciech Majewski
mgr Jan Barabach Zapis zdarzeń katastrofalnych na obszarze Puszczy Noteckiej w osadach Torfowiska Rzecin. dr hab. Jacek Forysiak

dr hab. Agnieszka Noryśniewicz
mgr Michał Jakubowicz Palaeoecology and sedimentary environment of the middle devonian carbonate buildups of the hamar laghdad area, southeastern Morocco. prof. dr hab. Stanisław Skompski

prof. dr hab. Marek Narkiewicz
mgr Łukasz Wielebski Zastosowanie wybranych koncepcji badawczych w ewaluacji programów rozwoju regionalnym. prof. PW dr hab. inż Paweł Pędzich

prof. UJ dr hab. Jacek Kozak
mgr Karima Kourtit New Urban World .Studies on the Performance of Urban Systems. prof. dr. hab. Tadeusz Zipser

prof. dr hab. Zbigniew Bochniarz
mgr Wojciech Dyba Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej. dr hab. Waldemar Wilk

prof.dr hab Marek Dutkowski
mgr Marzena Walaszek Zróżnicowanie przestrzenne dostępności szkół oraz warunków i wyników nauczania w aglomeracji poznańskiej. prof. UJ dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

dr hab. Dariusz Ilnicki
mgr Mikołaj Majewski Sekularne i ekstremalne procesy erozji wodnej gleb na Pojezierzu drawskim. dr hab. Jolanta Święchowicz

dr hab. Marek Podlasiński
mgr Jakub Nowosad Forecasting of Corylus, Alnus and Betula pollen concentration in the air in Poland. prof. US dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń

prof. UWr dr hab Maciej Kryza
mgr Katarzyna Giełda-Pinas Modelowanie relacji czlowiek-środowisko w krajobrazie pojeziernym na przykładzie Pojezierza Gnieźnieńskiego. dr hab. inż. Agnieszka Ławniczak

prof. UW dr hab. Piotr Werner
mgr Magdalena Filipiak Identyfikacja pigmentów zastosowanych do wykonania zabytkowych polichromii we wnętrzach kamienic nr 41 i 43 na Starym Rynku w Poznaniu. prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski

prof. dr hab. Michał Sachanbiński
mgr Piotr Lupa Kwantyfikacja wybranych świadczeń ekosystemów na poziomie lokalnym. Przykład gminy Krajenka. prof. dr hab. Marek Degórski

dr hab. Jakub Kronenberg
mgr Michał Wójcicki Formy i zakres partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego w Poznaniu. prof. UG dr hab. Mariusz Czepczyński

prof. UŁ dr hab. Iwona Jażdżewska
dr Paweł Bogawski Optymalizacja metod wyznaczania oraz synoptyczne uwarunkowania ewapotranspiracji wskaźnikowej w Polsce. prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak

prof. UAM dr hab. Dariusz Wrzesiriski
mgr Arkadiusz Marek Tomczyk Występowanie fal upałów w Europie oraz ich cyrkulacyjne i synoptyczne uwarunkowania. dr hab. Katarzyna Piotrowicz

prof. dr hab. Joanna Wibig
mgr inż. Paweł Cybulski Wpływ sugestywności wizualnej na dostrzeganie zmian przez użytkownika mapy animowanej. prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka

prof. UMK dr hab. Zenon Kozieł
mgr Michał Czepkiewicz Analiza geoinformacyjna jakości życia mieszkańców Poznania a układ strukturalny zieleni miejskiej. prof. UŁ dr hab. Iwona Jażdżewska

prof. UG dr hab. Mariusz Kistowski
mgr Agnieszka Smaga Analiza możliwości wykorzystania modelu geologiczno-inżynierskiego do oceny tempa erozji dna koryta rzeki nizinnej, na przykładzie Warty poniżej zbiornika Jeziorsk. prof. Pol. Śl dr hab. inż. Joanna Bzówka

dr hab. Tomasz Falkowski
mgr Magdalena Matusiak Ksztaltowanie się zasobów wód podziemnych i warunki ich eksploatacji w utworach jury i kredy rejonu Kalisza w Swietle badań modelowych. prof. dr hab. Stanislaw Staśko

dr hab. inż. Jacek Szczepiński
mgr Mateusz Antczak Ornamentacja kości skórnych kręgowców z triasu Krasiejowa – implikacje taksonomiczne i ekologiczne. prof. dr hab. Joachim Szulc

prof. UO dr hab. Elena Yazykova
mgr Magdalena Kugiejko Organizacja, funkcje i dysfunkcje turystyki szkolnej dzieci i mlodzieży ze szkół województwa wielkopolskiego. dr hab. Małgorzata Durydiwka

dr hab. Mirosław Mika
mgr Emilia Jaroszewska Kurczenie się (shrinkage) starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

dr hab. Andrzej Zborowski
mgr Robert Hoffmann Rola Lokalnych Grup Działania w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego prof. UJK dr hab. Wioletta Kamińska

prof. nadzw. UL dr hab. Marcin Wójcik
mgr Paweł Matulewski Wpływ denudacji antropogenicznej na przyrosty radialne i anatomię drewna korzeni sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Studium przypadku z Pojezierza Brodnickiego prof. zw. dr hab. inż. Marek Krąpiec

dr hab. Marcin Koprowski
mgr inż. Bartosz Wojtyra Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielko-polskiego prof. dr hab. Tadeusz Marszal

prof. IRWiR PAN dr hab. Monika Stanny
mgr Jan Król Koralowce Tabulata dewońskich kopców węglanowych wschodniego Antyatlasu w Maroku prof. dr hab. Ewa Roniewicz

prof. US dr hab. Michał Zatoń
mgr Tomasz Herodowicz Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce prof. UG dr hab. Mariusz Kistowski

prof. UŁ dr hab. Aleksandra Nowakowska
mgr Dawid Bała Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych w województwie wielkopolskim prof. UMK dr hab. Roman Rudnicki

prof. UŁ dr hab. Marcin Wójcik
mgr Bogumił Nowak Rola jezior w kształtowaniu zasilania i drenażu wód podziemnych na Pojezierzu Gnieźnieńskim w warunkach naturalnych i antropopresji hydrodynamicznej prof. UWr dr hab. Henryk Marszałek

dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec
mgr Tomasz Sowada Rola ruchów miejskich w procesie partycypacji społecznej w funkcjonowaniu wybranych polskich miast prof. UŁ dr hab. Jacek Kaczmarek

dr hab. Maciej Kowalewski
mgr Agnieszka Majkowska-Juskowiak Estymacja wpływu pokrycia terenu na rozkład temperatury powierzchni czynnej i powietrza w Poznaniu na podstawie danych satelitarnych Landsat oraz danych pomiarowych prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak

prof. UWr dr hab. Mariusz Szymanowski
mgr Adam Dąbrowski Wpływ struktury krajobrazu na atrakcyjność obszaru zabudowy mieszkalnej w Poznaniu dr hab. Katarzyna Kopczewska

prof. dr hab. Piotr A. Werner
mgr Ewa Woźniak Stan i potencjał rozwojowy biogospodarki w województwie wielkopolskim dr hab. Jerzy Kozyra

dr hab. Beata Namyślak
mgr inż. Patrycja Przewoźna Analiza czasowo-przestrzenna ilości odpadów komunalnych powstających w Poznaniu prof. UEP dr hab. Zenon Foltynowicz

prof. UAM dr hab. Andrzej Macias
mgr inż. Maciej Smaczyński Identyfikacja i wizualizacja rzeczywistego użytkowania gruntów na podstawie dynamiki ruchu pieszych z interwałowych zobrazowań z niskiego pułapu lotniczego (UAV) prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka

prof. dr hab. Tomasz Niedzielski
mgr Ewa Stroik Turystyka przyjazdowa mieszkańców Niemiec do Poznania prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

prof. UJ dr hab. Miroslaw Mika
mgr Jakub Ceglarek Annual variation of bare arable soil areas on global scale prof. dr hab. Stanisław Białousz

prof. dr hab. Jacek Kozak
mgr Miłosz Piękny Typy cyrkulacji nad Atlantyckim Regionem Arktyki i ich wptyw na warunki pogodowe na Spitsbergenie dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska

prof. UMK dr hab. Marek Kejna
mgr Krzysztof Pleskot Holoceńskie zmiany środowiska okolic Poznania (środkowa Wielkopolska) w świetle badań paleolimnologicznych jezior: Strzeszyńskiego, Kierskiego i Glinnowieckiego prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz

prof. dr hab. Wojciech Tylmann
mgr inż. Tymoteusz Horbiński Wpływ responsywnego projektowania graficznego interfejsu użytkownika na efektywność mapy internetowej dr hab. inż. Paweł Pedzich

dr hab. Waldemar Spallek
mgr Edyta Bąkowska-Waldmann Partycypacyjne systemy informacji geograficznej (PPGIS) w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej prof. dr hab. Iwona Sagan

prof. dr hab. Piotr A. Werner
mgr inż. Piotr Hektus Czynniki lokalizacji elektrowni wiatrowych w Polsce prof. dr hab. Marek Dutkowski

prof. dr hab. Alina Kulczyk-Dynowska
mgr inż. Witold Piniarski Delimitacja mikroregionów fizycznogeograficznych województwa wielkopolskiego z wykorzystaniem wielokryterialnej analizy środowiska przyrodniczego prof. UJ dr hab. Jarosław Balon

prof. UMK dr hab. Rafał Kot
mgr Kamil Jawgiel Modelowanie spływu powierzchniowego w aspekcie miejskich powodzi błyskawicznych (UFF) w zlewniach aglomeracji poznańskiej prof. UŚ dr hab. Damian Absalon

prof. UJK dr hab. Roman Suligowski