Data publikacji w serwisie:

Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w dziedzinie geoinformacji

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, krajowe publikacje lub zagraniczne przetłumaczone na język polski oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Informacje o konkursie

Nagrody są przyznawane corocznie, według następujących kategorii:

 • prace inżynierskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
 • prace magisterskie - maksymalnie 4 nagród w formie statuetek,
 • rozprawy doktorskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
 • krajowe publikacje - maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki,
 • innowacyjne rozwiązania - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek.

Do Konkursu o Nagrodę Ministra mogą być zgłaszane:

 • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku;
 • publikacje, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • innowacyjne rozwiązania – wdrożone i funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

Dla kogo?

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w Polsce obronili prace dyplomowe lub rozprawy doktorskie, wydali publikacje lub wdrożyli innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu:

 • praca dyplomowa - wzór wniosku o przyznanie Nagrody Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii [1]
 • rozprawa doktorska - wzór wniosku o przyznanie Nagrody Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  [2]
 • publikacja - wzór wniosku o przyznanie Nagrody Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  [3]
 • innowacyjne rozwiązania - wzór wniosku o przyznanie Nagrody Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii [4]

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać

 • za prace dyplomowe - rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28  ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) lub inne niż uczelnie, jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie - rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie, jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za publikacje - wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące te publikacje w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek;
 • za innowacyjne rozwiązania - twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego innowacyjnego rozwiązania.

Załączniki do wniosku

 • w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe:
  • recenzję pracy wystawioną przez recenzenta pracy lub promotora pracy,
  • egzemplarz pracy w postaci elektronicznej;
 • w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie:
  • opinię jednostki wnioskującej,
  • co najmniej dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,
  • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora podpisanego przez organ właściwy do nadania tego stopnia zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego nadania,
  • egzemplarz rozprawy w postaci elektronicznej;
 • w przypadku publikacji:
  • minimum dwie opinie lub recenzje wydawnicze,
  • egzemplarz publikacji w postaci elektronicznej,
 • w przypadku innowacyjnych rozwiązań:
  • opis innowacyjnego rozwiązania, wskazujący na oryginalność, pomysłowość i twórcze wartości rozwiązania oraz jego użyteczność, znaczenie dla rozwoju polskiej nauki i techniki, jak i możliwość uniwersalnej implementacji rozwiązania,
  • oświadczenie potwierdzające wdrożenie i funkcjonowanie na rynku rozwiązania w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku,
  • co najmniej jedną opinię/referencję użytkownika dotyczącą użytkowania innowacyjnego rozwiązania.

Termin

Wnioski wraz z załącznikami można złożyć do 30 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa) na adres:
Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie "KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA w dziedzinie geoinformacji”
lub w Kancelarii Głównej Ministerstwa,
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z Panią Lidią Wyszomirską
tel. 22 522 51 37, e-mail: lidia.wyszomirska@mrit.gov.pl

Materiały: wnioski, regulamin